Правни услуги

Ние вярваме, че всеки бизнес е различен и има своите особености. Ето защо, предлагаме на всеки от нашите клиенти формат на правно обслужване, съобразена с неговата дейност и потребности.

Договорно право

Договорното (облигационно) право регламентира отношенията между правните субекти по повод осъществяването на определено поведение - да се прехвърли определено право, да се осъществи или не определено действие от страна на друг правен субект.

Дружествено право и Търговски сделки

Търговското право представлява система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.

Защита на лични данни

Както подсказва и наименованието, правната уредба на Защитата на личните данни регламентира обработването на данните на физическите лица и предвижда сурови санкции в случай на злоупотреба с тях.

Вещно право

Вещното право регулира имуществените отношения между субектите, касаещи собствеността и другите права върху вещи, тяхното придобиване, изгубване и защита, както и фактическите отношения (владение и държане) върху индивидуално определени вещи.

Е-бизнес и Информационно право

Информационното право регламентира отношенията в електронната информационна среда. Обхваща въпроси свързани с регулиране на взаимоотношенията при електронната търговия – сключване на електронни договори, използване на електронен подпис, електронното банкиране и т.н.

Последни публикации

Ние учим здраво и споделяме нашите знания, защото вярваме, че така ставаме все по-добри и допринасяме за развитието на правото и регулираните от него обществени отношения.

В полза на купувача или на продавача трябва да бъде разпределена печалбата за предходни години след продажбата на дружествените дялове?

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВИКА Дружество с ограничена отговорност има капитал в размер на 1 000 лв., който се състои от 1 000 дяла по 1 лев всеки. Дяловете от капитала на Дружеството до 02.02.2021 г. са разпределени Прочетете повече…

Опасността за съществуването на ВЕЦ-овете, след приемане на новата Наредба за ползването на повърхностните води

Уважаеми представители на юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в сферата на енергетиката и по-конкретно в сферата на Водноелектрическите централи /ВЕЦ/. На 23.03.2021г., беше приета, а на 26.03.2021г. съответно публикувана в Държавен вестник бр.25, нова Наредба Прочетете повече…

Резюме на Решение на Съда на Европейския съюз по дело С – 762/18, относно правото на платен годишен отпуск и обезщетение при неговото неизползване

Резюме на Решение на Съда на Европейския съюз от 25 юни 2020 г. по дело С – 762/18   ПРАВНИ ВЪПРОСИ Съдът на Европейския съюз (СЕС) е сезиран със запитване по въпроси свързани с тълкуването Прочетете повече…