Защита на лични данни

В сферата на Защитата на лични данни Legal Analysis предлага следните услуги:

– Разясняване на правата и задълженията на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни;

– Разясняване на правата и задълженията на администраторите и обработващите лични данни;

– Извършване на одит и анализ на текущото състояние на администратор, съответно обработващ лични данни;

– Изготвяне на всички необходими документи, които следва да се прилагат и представят при проверка от надзорния орган (в т.ч., но не само Политика за защита на лични данни със всички прилежащи процедури и документи към нея, Политика за поверителност, Политика за бисквитки, Общи условия и Условия за ползване т.н.)

– Подаване на жалби пред Комисията за защита на личните данни и представителство в производство пред комисията и/или пред компетентния съд;