Интелектуална собственост

Правото на интелектуална собственост урежда отношенията във връзка със създаването и използването на нематериални блага – резултат от творческата дейност на човека. Интелектуалната собственост се дели на 2 големи области: индустриална собственост и художествена собственост.

 • Индустриалната собственост се отнася основно към патентите за изобретения, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн, новите сортове растения и породи животни, топология на интегралните схеми и други обекти на интелектуална собственост, приложими в индустрията.
 • Художествената собственост включва собствеността върху произведенията на литературата, науката и изкуствата, аудио-визуални произведения, произведения в областта на архитектурата, фотографията, компютърните програми и авторски изпълнения.

Част от услугите, които Legal analysis предлага в сферата на интелектуалната собственост са:

 • защита на бизнес идентификатори, които са средство за изграждане на фирмена идентичност и в същото време отличават една компанията от нейните конкуренти. Като фактор за изграждане на фирмена идентичност, бизнес идентификаторите са средство за привличане вниманието на потребителите и постепенно изграждане на тяхната лоялност към продуктите на компанията. Поставена на основата на интелектуалната собственост, фирмената идентичност е съвкупност от бизнес идентификатори, закриляни като обекти на индустриална собственост, в частност – търговски марки, промишлен дизайн и др. Ние предоставяме пълно правно съдействие за проучване, изграждане, проследяване и защита на бизнес идентификатори, в т.ч.:
  • проучване и консултиране относно правните възможности за регистриране на търговски марки и промишлен дизайн;
  • изготвяне и подаване на заявления за регистрация на търговска марка, промишлен дизайн или географско означение;
  • мониторинг на търговски марки и своевременно уведомяване на клиента при заявки за регистрация, застрашаващи неговите права и интереси;
  • изготвяне и подаване на опозиции при заявяване на сходни търговски марки;
  • изготвяне на отговори при подадени опозиции;
  • изготвяне и преговаряне при сключване на лицензионни договори;
  • представителство в процедури по заличаване или отменяне на търговски марки.
  • консултации и представителство, във връзка с конфликти между марки и домейни, домейни и фирмени наименования и марки и фирмени наименования
  • представителство пред Комисията по защита на конкуренция, в случай на имитация на фирма, марка, домейн или интернет страница.
 • защита на авторско право и сродните му права, чрез което ние предоставяме пълно правно съдействие във връзка с уреждането, защитата и прехвърлянето на права, обект на интелектуална собственост, в т.ч.:
  • консултиране и съдействие при решаване на казуси, свързани с авторско право;
  • изготвяне на договори или договорни клаузи, договаряне и представителство при преговори и последващо сключване на договори, засягащи авторски права;
  • процесуално представителство при нарушаване на авторски права;