ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

ПРЕАМБЮЛ

Настоящата интернет страница (наричана по-долу уебсайта/ът) се управлява от Пламен Стефанов.

Целта на настоящите Правила е да информира Потребителите за правилата и условията за използване на уебсайта и да разясни услугите, които се предлагат на него и начина, по който могат да бъдат използвани.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Всяко лице, което използва уебсайта се съгласява с тези Правила за ползване.

Характеристика на платформата

Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Публикации, които са публикувани от Legal Analysis;

– Електронните услуги, които са представени на уебсайта;

– Всички други видове услуги, които Legal Analysis предлага на Потребителите;

– Информация за осъществяване на контакт с Legal Analysis.

Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на уебсайта са предмет на авторско право и не може да бъдат възпроизвеждани, променяни, предавани или използвани за каквито и да са цели без предварително писмено разрешение на Legal Analysis. За писмено разрешение се счита всяко разрешение дадено под формата на електронно съобщение, изпратено от електронната поща на Legal Analysis.

Правни аспекти на информацията

Информацията на уебсайта не е и не може да бъде възприемана и/или интерпретирана като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговски метод за въздействие върху потребителите, с цел печалба. Същата не представлява и не би могла да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка, а единствено като необвързващо и неизчерпателно правно становище изразено от юристите, съставляващи част от екипа сайта и/или като информация за конкретна услуга.

Отговорности

Legal Analysis се стреми да поддържа актуална информацията на сайта. Въпреки това не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата, освен това не носи отговорност за грешки или пропуски в сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на уебсайта и на информацията, съдържаща се в него.

Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие.

Гарантиране неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни

Legal Analysis се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн посредством електронна кореспонденция. Предоставяните от Потребители лични данни се обработват в съответствие с приетата Политика за поверителност, изготвена съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

Уебсайтът използва различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се използват на персоналното устройство на Потребителите при посещение на уебсайта. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране потребителското изживяване и избори (напр. езикови предпочитания), както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на уебсайта на Legal Analysis и осигуряване на безопасното му използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществява в съответствие с приетата Политика за бисквитки.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

За използването на уебсайта не е необходима регистрация. За предоставянето на избрана от Потребителя услуга, която е представена на уебсайта, е необходимо Потребителят да се е запознал с настоящите Правилата за ползване на уебсайта и да осъществи контакт с Legal Analysis.

Технически стъпки за сключване на индивидуален договор

Потребителят следва да осъществи контакт с Legal Analysis, като използва формата за контакт на уебсайта или изпрати електронно съобщение на Е-мейл: legalteam@legalanalysis.eu. Във формата за контакт се попълват единствено име, адрес на електронна поща, заглавие на съобщението и съдържание на съобщението. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с Потребителя. С попълването на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“ Потребителят декларира, че се е запознал с настоящите Правила за ползване на уебсайта, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Попълването на формата за контакт не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Потребителя да сключи договор с Legal Analysis. След попълване на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“, Legal Analysis потвърждава получаването на запитването чрез изпращането на Е-мейл, в който се съдържа оферта за предоставянето на избраната услуга, във форма, която позволява нейното съхраняване и възпроизвеждане. В случай че Потребителят желае да получи заявената услуга, той следва да уведоми Legal Analysis, че приема офертата. Договор се сключва в момента, в който Потребителят получи потвърждение на посочения от него имейл адрес, че Legal Analysis се съгласява да изпълни услугата съгласно параметрите на офертата. При необходимост договорът ще бъде оформен писмено и  изпратен за подпис по куриерска фирма.

След събиране на личните данни за електронна поща, всички изявления изпратени на и от посочената електронна поща, Legal Analysis счита за направени до и от Потребителя, който е предоставил тези данни. Последният се съгласява посочената от него електронна поща (Е-мейл) да го индивидуализира лично по отношение на взаимоотношенията му с Legal Analysis, като изявленията от нея в отношенията между страните (от една страна Legal Analysis, а от друга Потребителят) необоримо ще се считат за електронни изявления, чийто автор е Потребителят. Последният е длъжен да извърши всички необходими действия за предотвратяване възможността от посочената от него лична електронна поща (Е-мейл), трети лица да направят изявления от негово име. В случай че Потребителят бъде лишен от възможност да използва посочената от него електронна поща (Е-мейл) поради каквато и да било причина, същият е длъжен незабавно писмено и чрез телефонно обаждане да уведоми Legal Analysis. В случай че това не бъде направено, изявленията направени от електронната му поща, ще се считат за такива направени от самия него.

Запитване за услуга

Запитвания за услуги, обявени или не на уебсайта, или задаването на каквито и да са въпроси свързани или не с информацията предоставена на уебсайта, могат да бъдат изпращани посредством използването на контактната форма на уебсайта или на Е-мейл: legalteam@legalanalysis.eu. С попълването на формата и натискане на бутона „Изпратете“ Потребителят декларира, че се е запознал с настоящите Правила за ползване на уебсайта, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. След попълване на формата и натискане на бутона „Изпратете“, Legal Analysis се задължава да отговори на направеното запитване в срок до два работни дни.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

Плащанията на извършените от Legal Analysis услуги се извършват по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка на някое от лицата представляващи Legal Analysis или в брой при условията посочени в съответния индивидуален договор. Потребителят се задължава да предостави всички необходими данни за целта на издаването на платежен документ – разписка/договор/фактура съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на този документ.

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

– Потребителят има право да разглежда съдържанието на уебсайта.

– Потребителят има право да осъществява контакт с Legal Analysis на настоящия уебсайт.

– Потребителят има право да използва електронните услуги, които са предоставени на уебсайта.

– В срок до 14 дни от сключването на договора, Потребителят има право да се откаже от поръчаните услуги, като уведоми за това Legal Analysis чрез изпращането на съобщение по Е-мейл. Потребителят се задължава да поеме всички разходи във връзка с упражняване на правото на отказ от поръчката, като пощенски или куриерски разходи за връщане на документи, банкови такси за извършено плащане и други подобни. Потребителят няма право на отказ в случай, че поръчаната услуга е била предоставена напълно.

– Потребителят се задължава да използва уебсайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Правила за ползване.

– Потребителят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения през контактната форма на уебсайта или по Е-мейл адреса на Legal Analysis.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Промяна на Правилата за ползване на уебсайта

Legal Analysis си запазва правото да променя Правилата за ползване на уебсайта, без предварително уведомление. Задължение на Потребителите е периодично да проверяват за промени в Правилата, тъй като те са обвързващи за тях.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Правила, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентния съд в град София.

Последна актуализация на Правилата

Настоящите Правила се прилагат от 15.01.2019 г.