Уважаеми представители на юридически лица, осъществяващи стопанска дейност в сферата на енергетиката и по-конкретно в сферата на Водноелектрическите централи /ВЕЦ/. На 23.03.2021г., беше приета, а на 26.03.2021г. съответно публикувана в Държавен вестник бр.25, нова Наредба за ползването на повърхностните води.

В Раздел V – „Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за използване на повърхностни води и повърхностни водни обекти“ намира място едно от нововъведенията в наредбата, касаещо пряко всеки един ВЕЦ в страната. Така в споменатия раздел „Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за използване на повърхностни води и повърхностни водни обекти“ в чл. 43 се посочва, че заявлението за изменение и/или продължаване на разрешително по чл. 42, следва да съдържа и документ за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката, когато заявлението е за изменение и/или продължаване на разрешително за ВЕЦ.

Съгласно чл. 11, т. 1 от Закона за водите – Публична държавна собственост са следните води и водни обекти: „водите на реките и принадлежащите им земи, както и водите във водохранилищата, включително и тези в язовирите – държавна собственост;“.

Видно от така описаната разпоредба на Закона за водите, прилежащите земи към реките, са публична държавна собственост.

В чл.7, ал.5 от Закона за държавната собственост, изрично е описано, че: „В случаите и при условията, определени със закон, с решение на Министерския съвет върху имоти – изключителна и публична държавна собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за:

  1. изграждане на национален обект;
  2. трайно задоволяване на обществени потребности;
  3. изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, непопадащи в т. 1 и 2 – когато няма друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно“.

От така описаните разпоредби на посочените нормативни актове следва изводът, че за да бъде продължено действието на разрешително за съответния ВЕЦ, или съответно да бъде издадено разрешително, за новоизграждащ се ВЕЦ, то върху принадлежащите земи на реката, върху която е построен, или следва да бъде построен съответния ВЕЦ, е задължително да има учредено ограничено вещно право, а именно право на строеж. Видно от разпоредбите на Закона за държавната собственост, описаното право може да бъде учредено, само ако такава възможност е предвидена в Закон. Видно от релевантните за ВЕЦ-овете закони – Закона за водите и Закон за енергията от възобновяеми източници, и в двата нормативни акта не фигурира, каквато и да е разпоредба, която да регламентира учредяването на право на строеж върху принадлежащите земи на съответните реката за целите на построяването на ВЕЦ.

В България има над 300 действащи ВЕЦ-а. Всеки един от тях или поне повечето от тях са построени съгласно и в съответствие със законите в страната, които са действали към момента на построяването им. Съгласно тези нормативни актове, никога не е имало задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж, върху земята, върху която е построен съответния ВЕЦ. Този законодателен пропуск е довел до една по-лека процедура за построяване на ВЕЦ-ове /която е в съответствие с европейските ангажименти на страната ни, в областта на чистата енергетика/. Всеки един от собствениците на тези ВЕЦ-ове е направил една не малка инвестиция за построяване и поддържане на своя ВЕЦ, която след тази промяна в подзаконовия нормативен акт е насочена към пропастта.

С оглед на така описаните факти следва изводът, че държавата в лицето на Министерски съвет, е направила опит за законодателна промяна /която е част от прерогативите на Народното събрание/, която е толкова недообмислена и недовършена, че би довела след себе си масови фалити и съответно затваряне на действащи ВЕЦ-ове. Липсата на разпоредба, която да регламентира дали новите промени се отнасят само за новостроящите се ВЕЦ-ове, или и за действащите към момента такива, води до правното заключение, че се отнасят за всеки един ВЕЦ, независимо дали е действащ, към момента на влизане в сила на наредбата или предстои да бъде построен и въведен в експлоатация.  Липсата на нормативен акт, който да регламентира начина на учредяване на право на строеж върху речните дъна, за целите на построяването на ВЕЦ, поставя както бъдещето строителство на такъв вид електроцентрали, така и действащите такива в абсолютна безизходица – нито имат право да подновят разрешителните си, нито да получат нови.

С оглед на така описаните нововъведения, чрез приетата Наредба за ползването на повърхностните води, са възможни няколко варианта за разрешаване на проблема:

  1. Да бъде инициирана законодателна промяна, чрез която в Закона за водите, да бъде предвидена както възможност, така и процедура за учредяване на право на строеж на имотите публична държавна собственост, каквито са речните дъна, за целите на построяването на ВЕЦ, като тази процедура, да бъде както за новостроящите се ВЕЦ-ове, така и за заварените такива;
  2. Да бъде инициирана законодателна промяна, чрез която в Закона за водите, да бъде предвидена както възможност, така и процедура за учредяване на право на строеж на имотите публична държавна собственост, каквито са речните дъна, за целите на построяването на ВЕЦ, като тази процедура да бъде само за новостроящите се ВЕЦ-ове, като за заварените случаи, да бъде определен друг ред за получаване на документ, който им гарантира правото да осъществяват дейността си, в съответния водоем;
  3. Да бъде атакувана наредбата, пред съответния за това български съд, в частта ѝ, в която е въведено новото изискване за ВЕЦ-овете, с оглед на това, че подобна промяна следва да е част от закон, а не от подзаконов нормативен акт.

Считам че ако не бъде предприето някое от описаните по-горе действия, то би настъпил много сериозен хаос и биха възникнали множество проблеми, както за собствениците на ВЕЦ-ове, така и за държавата, по повод на тази необмислена, недовършена и незаконосъобразна, законодателна инициатива.

В случай че имате ВЕЦ или имате желание да построите или да закупите такъв, може да се обърнете към нас за съдействие.

Изготвил,

адв. Димитър Янев


1 Коментар

Димитър Куманов · април 10, 2021 на 6:50 pm

Не би било зле колегата да се справи първо с чл.62 от Закона за Енергетиката, а така също и с чл.60, ал.3, изречение четвърто от Закона за Водите, преди да ги пише тия работи.

Вещни права върху имота се изискват и от ЗУТ за издаването на разрешенията за строеж.

Всичко, което е написал колегата, си е решено отдавна в законодателството. Понеже е нарушавано досега, малките ВЕЦ-ове са абсолютно незаконни и като такива подлежат единствено на събаряне.

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *