ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
 • Софтуерен университет – Курс Programming Fundamentals with Java
 • Софтуерен университет – Курс Programming Basics with Java
 • Курс по английски език в Института по английски език към Американския университет в България
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Юридически факултет, Магистър по право
 • Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – специалност Счетоводство
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
 • 2020 г. – до сега, част от екипа на Адвокатско дружество Микински и съдружници
 • 2019 г. – 2020 – част от екипа на „Крестън БулМар“
 • 2018 г. – 2019 г. юрисконсулт в инвестиционен посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“
 • 2018 г. – 2019 г. юрисконсулт в небанкова финансова институция „Ленно“
 • 2018 г. – юрисконсулт в „Крестън БулМар“
 • 2015 г. – стажант в адвокатска кантора Ушатова
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
 • Търговско право
 • Облигационно право и търговски сделки
 • Право на информационните и комуникационни технологии
 • Интелектуална собственост
 • Защита на личните данни
ЕЗИЦИ

Български, Английски