Дружествено право и Търговски сделки

В областта на Търговското (дружествено) право и Търговски сделки Legal Analysis предлага следните услуги:

– регистрация на фирми (ЕООД, ООД, ЕТ, СД, АД и др.), вкл. регистрация на търговски представителства, клонове на чуждестранни предприятия, фондации, сдружения, регистрация на фирми от чуждестранни физически и юридически лица и т.н.;

– промяна на обстоятелства в търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) като например прехвърляне на дружествени дялове, промяна на капитал, седалище и адрес на управление, управител и други обстоятелства по партида на търговец или ЮЛНЦ;

– обявяване на годишни финансови отчети (ГФО), покани и други актове и/или изявления, подлежащи на обявяване или вписване в търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ);

– преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне, разделяне и преобразуване чрез промяна на правна форма;

– прекратяване и ликвидация на търговски дружества;

– консултиране, проучване и изготвяне на становища по предоставена документация, както и при избор на подходяща правно-организационна форма при започване на бизнес;

– посредничество при сключване на извънсъдебни споразумения;

– сделки с търговско предприятие;

– професионално съдействие във връзка с воденето на преговори и сключването на търговски сделки, в т.ч. участие в преговори при сключване, изменение, разваляне и прекратяване на договори;

– консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества, включително свързани с възникнали спорове между съдружници/акционери

– представителство на търговеца пред общински и държавни институции във връзка с всякакви регистърни производства;

– професионално съдействие по въпроси свързани с трудовите правоотношения, в това число, назначаване и освобождаване на служители, водене на дисциплинарни производства и представляване на търговеца пред съда, в следствие на възникнал спор, породен от трудово правоотношение.