Договорно право

Облигационното право, по-известно още като договорно право обхваща всички сфери на гражданския оборот свързани със сключването, осъществяването и прекратяването на една сделка. Основен принцип в правото е свободата на договаряне, ето защо е невъзможно с няколко думи да се опише услугата, която предлагаме в тази област. Тук влизат както общоизвестните договори за наем, заем, дарение, изработка, така и съвсем нови договори, възникващи в следствие на социалния прогрес във всички области  на живота. В областта на облигационното право Legal Analysis предлага следните услуги:

– правни консултации по всички видове сделки в сферата на гражданското право;

– изготвяне на всички видове облигационни договори;

– професионално съдействие във връзка с воденето на преговори и сключването на сделки, в т.ч. участие в преговори при сключване, изменение, разваляне и прекратяване на договори;

– процесуално представителство във връзка с всякакъв вид спорове, породени от договорно правоотношение.