Вещно право

В областта на Вещното право Legal Analysis предлага следните услуги:

– съдействие на страните при сключване на сделки по придобиване на движими вещи и недвижими имоти, както и при учредяване на ограничени вещни права – право на ползване, право на строеж и сервитути;

– изготвяне на актове относно откази от собственост или ограничени вещни права по чл. 100 ЗС и съдействие при вписването им в имотния регистър;

– съдействие при снабдяване с констативни нотариални актове при придобиване на имоти по давност;

– съдействие при изготвяне на договори за доброволна делба;

– съдействие при учредяване и вписване на обезпечения по актове относно имоти – ипотеки, особени залози и др.;

– съдействие при изготвяне на договори за наем върху имоти и вписването им в имотния регистър и др.

– консултации по вещни казуси;

– учредяване на етажна собственост;

– процесуално представителство по делбени производства, както и по всякакви други производства породени от вещноправни спорове.